Naziv projekta:

National survey of mental health after COVID-19 pandemic: Multilevel analysis of individual and societal factors

 

Finansijer: Fond za nauku Republike Srbije

Godina/e realizacije:

2021-2022

Status projekta:

Nacionalni

Rukovodilac projekta:

prof. dr Nađa Marić Bojović, MF UB

Ostali istraživači na projektu (opciono):

Filozofski fakultet UB: viša naučna saradnica dr Ljiljana Lazarević, prof. dr Goran Knežević, doc. dr Oliver Tošković

Filozofski fakultet UNS: prof. dr Ljiljana Mihić

Medicinski fakultet UB: prof. dr Milica Pejović-Milovančević, doc. dr Olivera Vuković, prof. dr Zorica Terzić i ass.dr Nevena Todorović

Kratak opis projekta (do 500 karaktera sa razmacima):

Pandemija virusa COVID-19 utiče na mentalno zdravlje (MH), a neki od ovih efekata mogu da potraju. Stoga, svi napori u vezi sa odgovorom na COVID-19 treba da dokumentuju i razumeju status i potrebe stanovništva u kontekstu mentalnog zdravlja, nakon pandemije. Status mentalnog zdravlja populacije zavisi od faktora kao što su blizina virusa, trenutno zdravstveno stanje i individualne psihološke dispozicije, pored višestrukih kontekstualnih društvenih faktora. Koliko nam je poznato, nijedna studija koja uključuje uzorke opšte populacije iz Srbije nije istraživala prevalenciju poremećaja mentalnog zdravlja u odnosu na krize javnog zdravlja. Da bi se usmerio na postojeći jaz, sadašnji interdisciplinarni projekat ima za cilj da regrutuje reprezentativan uzorak i fino podesi mere za pandemijski stres. Visokokvalitetni prikupljeni podaci biće analizirani korišćenjem modeliranja na više nivoa, kako bi se utvrdilo kako se prevalencija poremećaja mentalnog zdravlja nakon pandemije, uznemirenost COVID-19 i blagostanje razlikuju u odnosu na dve grupe faktora (nivo 1 – individualni stres, ličnost; nivo). 2 – višestruki društveni faktori). Rezultati bi se mogli koristiti za izgradnju usluga usmerenih na mentalno zdravlje, u skladu sa potrebama društva koje se oporavlja od pandemije. Projekat je podržan od strane Fonda za nauku Republike Srbije.

Link ka projektu (ako postoji):

https://cov2soul.rs/

 

Naziv projekta:

Procena funkcionalnog statusa dece uzrasta do 5 godina: Registar dece sa smetnjama u razvoju i Stručno-metodološko uputstvo. Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ i UNICEF.

Godina/e realizacije:

2021

Status projekta:

Nacionalni      

Rukovodilac projekta:

Snežana Plavšić (Institut za javno zdravlje Batut)

Aleksandra Jović (UNICEF)

Ostali istraživači na projektu (opciono):

Milica Pejović Milovančević, Nenad Rudić, Mirjana Mandić Kolar, Sanja Ostojić, Snežana Gajić, Sandra Stojanović, Marica Milidrag, Jasna Rebić Jelić, Dragan Miljuš, Milena Petković, Marko Milanović, Snežana Ilić, Darinka Anđelković, Nada Ševa, Gordana Čolić, Jelena Zajeganović, Ana Prodavnović, Ljiljana Simić

Kratak opis projekta (do 1000 karaktera sa razmacima):

Rano prepoznavanje smetnji u razvoju i razvojnih odstupanja i obezbeđivanje odgovarajućih ranih intervencija mogu umanjiti težinu razvojnih smetnji koje u odsustvu intervencije mogu dovesti do trajnog invaliditeta. Izrada Registra dece sa smetnjama u razvoju i Stručno-metodološkog uputstva za njegovu primenu omogućava ranu identifikaciju smetnji u razvoju i poteškoća u funkcionisanju u različitim razvojnim domenima. To je važan preduslov za koncipiranje ne-medicinske podrške iz sistema obrazovanja ili socijalne zaštite, a koja treba da omogući obrazovnu ili širu društvenu inkluziju deteta.

 

Link ka projektu (ako postoji):

https://www.unicef.org/serbia/polozaj-dece-sa-smetnjama-u-razvoju-pregled-nalaza

 

 

Naziv projekta:

From brain waves to memory boost: Memory enhancement by personalized frequency-modulated noninvasive brain stimulation (MEMORYST)

Godina/e realizacije:

2020-2022

Status projekta:

Nacionalni  

Rukovodilac projekta:

Jovana Bjekić, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu

Ostali istraživači na projektu (opciono):

Marko Živanović, Institut za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet, Univerzitet u Beogradu

Dunja Paunović, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu

Katarina Vulić, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu

Uroš Konstantinović, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu

Saša Filipović, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu

Kratak opis projekta (do 500 karaktera sa razmacima):

Projekat ima za cilj poboljšanje efekata transkranijalne stimulacije jednosmernom strujom (tDCS) parijeto-hipokampalne kortikalne mreže na memorijske funkcije kroz optimizaciju i personalizaciju protokola stimulacije prilagođavanjem tDCS oscilacija individualnom theta ritmu koji se smatra neurofiziološkim markerom pamćenja. Projekat stoga ima za cilj da razvije novi tDCS frekvencijski moduliran protokol demonstrira njegove pozitivne efekte na fiziološkom, neurokognitivnom i bihejvioralnom nivou.

Link ka projektu (ako postoji):

http://neuro.imi.bg.ac.rs/sr/

 

Naziv projekta:

Boosting EOSC readiness: Creating a scalable model for capacity building in RDM

 

Finansijer: European Commission, u okviru projekta H2020-EU.1.4.1.1. EOSC Secretariat br. 831644.

Godina/e realizacije:

2020-2021

Status projekta:

 Međunarodni

Rukovodilac projekta:

prof. dr Nadica Miljković, Elektrotehnički fakultet, UB

Ostali istraživači na projektu (opciono):

dr Ljiljana Lazarević FF UB, Milica Ševkušić, bibliotekar u Institutu tehničkih nauka SANU, Obrad Vučkovac, bibliotekar u Institutu za nuklearne nauke “Vinča”,i  Vladimir Otašević iz Računarskog centra Univerziteta u Beogradu.

Kratak opis projekta (do 500 karaktera sa razmacima):

Upravljanje istraživačkim podacima (eng. Research Data Management) je tema sa kojom se istraživači u Srbiji sve češće sreću – pre svega u okviru projekata koje finansira Evropska komisija, a sada i konkursima Fonda za nauku Republike Srbije. Upravljanje istraživačkim podacima zaheva, pored odgovarajućih resursa, određena znanja i veštine, kako od istraživača, tako i od bibliotekara (https://www.coar-repositories.org/files/Competencies-for-RDM_June-2016.pdf).

U želji da istraživačima i bibliotekarima pomogne u usvajanju znanja neophodnih za efikasno upravljanje istraživačkim podacima, Univerzitet u Beogradu realizuje projekat Boosting EOSC readiness: Creating a scalable model for capacity building in RDM, uz podršku Sekretarijata Evropskog oblaka za otvorenu nauku (eng. European Open Science Cloud, skraćeno EOSC).

Projekat Boosting EOSC readiness: Creating a scalable model for capacity building in RDM se nalazi na listi zvanično finansiranih aktivnosti Evropskog oblaka otvorene nauke i može se naći na linku: https://www.eoscsecretariat.eu/funding-opportunities/list-approved-co-creation-activities.

Link ka projektu (ako postoji):

https://rdm.open.ac.rs/index.php

 

Naziv projekta:

CA18106 The neural architecture of consciousness

Godina/e realizacije:

2019-2023

Status projekta:

Međunarodni

Rukovodilac projekta:

Kristian Sandberg, Aarhus University, Denmark

Ostali istraživači na projektu (opciono):

Istraživački tim iz Srbije:

Jovana Bjekić, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu

Marko Živanović, Institut za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet, Univerzitet u Beogradu

Dunja Paunović, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu

Katarina Vulić, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu

Uroš Konstantinović, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu

Saša Filipović, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu

Kratak opis projekta (do 500 karaktera sa razmacima):

Cilj projekta je istraživanje neuralnih osnova svesti kroz velike multi-centralne studije koje se fokusiraju na prikupljanje MRI podataka uz širok spektar ishoda ponašanja kako bi se izgradili prediktivni modeli za normalno i patološko kognitivno funkcionisanje.

Link ka projektu (ako postoji):

https://neuralarchcon.org/about.html

 

Naziv projekta:

ZA SVAKO DETE GLAS: Uvođenje augmentativnih i alternativnih komunikacionih tehnologija (AAKT) za decu ranog uzrasta sa kompleksnim govornim i komunikacionim smetnjama. UNICEF Global Innovation Fund. The UNICEF Global and Regional Offices.

Godina/e realizacije:

2019-2020

Status projekta:

Međunarodni

Rukovodilac projekta:

Mirjana Lazor

Ostali istraživači na projektu (opciono):

Veći broj saradnika iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore

Iz Srbije: Špela Golubović, Snežana Ilić, Nenad Glumbić, Mirjana Đorđević, Sanela Slanković, Nataša Đerković, Ana Hadžić, Danijela Vukićević, Milka Glavonjić,  Darinka Anđelković, Olja Jovanović, Ljiljana Simić, Nevena Ivković, Dragana Koruga, Jelena Zajeganović …

Kratak opis projekta (do 1000 karaktera sa razmacima):

Uvođenje augmentativnih i alternativnih komunikacionih tehnologija (AAKT) za decu ranog uzrasta sa kompleksnim govornim i komunikacionim smetnjama.

Glavni ciljevi projekta: a) obezbeđivanje komunikacionog pomagala (C-board) kao oblika podrške deci sa kompleksnim govornim i komunikacionim smetnjama, kako bi se premostila frustriranost u komunikaciji, učenju i razvoj mentalnih funkcija, pre svega govora i komunikacije uz potpuno slobodan pristup softveru za korišćenje, kako u tehničkom smislu (za sve uređaje i operativne sisteme/programe), tako i u smislu dalje dogradnje i individualnih prilagođavanja na nivou pojedinačnog korisnika (deteta/porodice); b) osposobljavanje stručnjaka u sistemu zdravstvene zaštite i u predškolskom i drugim nivoima obrazovanja, za stalno unapređivanje komunikatora i širu, individualizovanu, na dokazima zasnovanu, primenu asistivnih tehnologija u okviru usluga i programa podrške detetu i porodici.

Link ka projektu (ako postoji):

https://www.cboard.io/sr/

 

https://www.cboard.io/cboard/unicef/europe/2020/07/15/cboard-user-testing-in-croatia-montenegro-serbia/

 

 

Naziv projekta:

COST Akcija IS1406: Unapređenje jezičkih veština dece u Evropi i šire – Saradnja fokusirana na intervencije za decu koja imaju poteškoće u učenju maternjeg jezika. Uz podršku Evropske naučne fondacije COST Office.

Godina/e realizacije:

2015-2019

Status projekta:

Međunarodni

Rukovodilac projekta:

James Law, Elin Thordardottir, Federica Ortelli, Rose Cruz Santos

Ostali istraživači na projektu (opciono):

Veliki broj istraživača iz evropskih zemalja.

Iz Srbije: Darinka Anđelković, Maja Savić

 

Kratak opis projekta (do 1000 karaktera sa razmacima):

Upotreba jezika (govor i razumevanje) je presudan za dečiji razvoj, utiče na pojavu ličnih, društvenih i akademskih veština u školi i na radnom mestu. Većina dece stiče takve veštine bez napora, ali značajan procenat, oni sa jezičkim poremećajem, to ne čine. Jezički poremećaj pogađa 5,8 miliona dece i mladih (0-18 godina) širom Evrope. Postoje podaci o efikasnosti i efektivnosti intervencije za poboljšanje jezičkih sposobnosti ove dece, ali ove informacije nisu dobro distribuirane i usluge su nedosledne širom Evrope. Cilj ove akcije je da unapredi naučna istraživanja u ovoj oblasti, efikasnost usluga za decu sa jezičkim poremećajem, i razvije održivu mrežu istraživača koji će biti u prilici da odgovore na ključna pitanja u ovoj oblasti.

Link ka projektu (ako postoji):

https://www.cost.eu/actions/IS1406/#tabs|Name:overview

 

ECHO; ECHO; Newcastle University (ncl.ac.uk)

 

 

Naziv projekta:

Collaboration of aphasia trialists (CATs)

Godina/e realizacije:

2013-sada

Status projekta:

Međunarodni

Rukovodilac projekta:

Marian Brady, Glasgow Caledonian University, UK

Ostali istraživači na projektu (opciono):

Istraživački tim iz Srbije:

Saša Filipović, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu

Jovana Bjekić, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu

Marko Živanović, Institut za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet, Univerzitet u Beogradu

Jasmina Vuksanović, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu

Kratak opis projekta (do 500 karaktera sa razmacima):

Projekat teži da poboljša naše razumevanje afazije u odnosu na prediktore i prognozu, efikasnost intervencije i društveni uticaj i ponovnu integraciju za osobe sa afazijom. Projekat radi na povećanju dostupnosti i validnosti višejezičnih procena i mera ishoda u vezi sa afazijom. Na ovaj način saradnja podržava međunarodne istraživačke aktivnosti i povećava dostupnost kliničkih alata za osobe sa afazijom koje ne govore engleski i kao i njihove zdravstvene radnike.

Link ka projektu (ako postoji):

Homepage – Aphasiatrials

 

Naziv projekta:

Evolucija semantičkog sistema.

Max Planck Insitutute for Psycholinguistics, Nijmegen, Netherland.

 

Godina/e realizacije:

2012-2014

Status projekta:

Međunarodni

Rukovodilac projekta:

Michael Dunn, Fiona Jordan, Asifa Majid

Ostali istraživači na projektu (opciono):

Veliki broj istraživača iz različitih zemalja sveta

Iz Srbije: Darinka Anđelković, Milena Jakić, Aleksandar Milenković, Maša Popović, Maja Savić, Nada Ševa

Kratak opis projekta (do 1000 karaktera sa razmacima):

Projekt Evolucija semantičkih sistema (EoSS) istražuje kako značenja variraju u prostoru i mijenjaju se u vremenu. Fokus je na različitim vrstama kategorija: kontejneri (vrste predmeta), boja (atributi predmeta), delovi tela (delovi predmeta) i prostorni odnosi (kako su objekti međusobno povezani). Izbor kategorija je motivisan pitanjima: Koliko su promenljive semantičke kategorije po jezicima? Da li su kategorije odnosa među objektima više jezički varijabilne od jednostavnih kategorija objekata? Da li su kategorije atributa stabilnije od kategorija delova? Kakva je varijacija u obrascima i procesima istorijske promene različitih klasa semantičkih kategorija?

Fokus je usmeren na ekstenzionu semantiku, tj. koliko su slični ili različiti referentni domeni („granice“) reči po jezicima.

Link ka projektu (ako postoji):

http://eoss.nl/

 

https://www.universiteitleiden.nl/en/events/2014/lucl-colloquium-michael-dunn

 

 

 

Naziv projekta:

Fundamentalni kognitivni procesi i funkcije, No. ON179033.

Godina/e realizacije:

2011-2020

Status projekta:

Nacionalni

Rukovodilac projekta:

Dejan Todorović

Ostali istraživači na projektu (opciono):

Saradnici Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju Filozofskog fakulteta UB i Filozofskog fakulteta UNS

Kratak opis projekta (do 1000 karaktera sa razmacima):

Istraživanja su grupisana u okviru dva potprojekta. Prvi spada u psihologiju vizuelne percepcije, a njene podteme su: a. opažanje boja i osvetljenja, b. krosmodalna interakcija pri opažanju prostora, c. opažanje treće dimenzije na slikama, i d. subjektivni doživljaj slika. Drugi spada u domen psiholingvističkih istraživanja, a njene podteme su: a. kognitivna obrada leksike i gramatike srpskog jezika, b. razvoj govora i čitalačke pismenosti, c. dijahrone promene u srpskom jeziku, i d. odlučivanje u uslovima rizika.

 

Link ka projektu (ako postoji):

 

 

Naziv projekta:

COST Akcija IS0804: Jezički poremećaj u višejezičnom društvu: Jezički obrasci i put do procene. Uz podršku Evropske naučne fondacije COST Office.

Godina/e realizacije:

2009-2013

Status projekta:

Međunarodni

Rukovodilac projekta:

Sharon Armon-Lotem, Jan de Jong

Ostali istraživači na projektu (opciono):

Veliki broj istraživača iz Evropskih zemalja

Iz Srbije: Jasmina Vuksanović, Jovana Bjekić, Marko Živanović, Darinka Anđelković, Maja Savić, Maša Popović

Kratak opis projekta (do 1000 karaktera sa razmacima):

Glavni cilj ove akcije je detaljan opis specifičnog jezičkog poremećaja (SLI) kod dvojezične dece uspostavljanjem mreže za koordinaciju istraživanja jezičkih i kognitivnih sposobnosti dvojezične dece sa SLI u različitim zajednicama migranata.

Link ka projektu (ako postoji):

https://www.cost.eu/actions/IS0804/#tabs|Name:overview

 

Naziv projekta:

COST Akcija A33: Kros-lingvistički stadijumi dečijeg jezičkog razvoja i njihova primena u dijagnostici specifičnog jezičkog poremećaja. Uz podršku COST Office, Evropske naučne fondacije ESF.

Godina/e realizacije:

2006-2010

Status projekta:

Međunarodni

Rukovodilac projekta:

Ulrich Sauerland, Heather K.J. van der Lely

Ostali istraživači na projektu (opciono):

Veliki broj istraživača iz 23 evropskih zemalja

Iz Srbije: Darinka Anđelković, Nadežda Krstić, Maja Savić

Kratak opis projekta (do 1000 karaktera sa razmacima):

Glavni cilj akcije je otkrivanje metoda za dijagnostiku jezičkih poremećaja kod dece uzrasta od 5 do 6 godina na svim evropskim jezicima. Formulisanje preporuka u vezi sa jezičkim specifičnostima i pogodnim metodama ispitivanja koje se mogu koristiti u izradi među-jezičkih testova za govorno-jezičke teškoće i poremećaje kod dece.

Link ka projektu (ako postoji):

https://www.cost.eu/actions/A33/#tabs+Name:Description