Naziv projekta:

Illumine – Zajednica koja istražuje i razmenjuje na podacima zasnovane strategije učenja i podučavanja (Erasmus+)

Godina/e realizacije:

2020-2023

Status projekta:

Međunarodni

Rukovodilac projekta:

Nataša Simić

Ostali istraživači na projektu (opciono):

Jelena Vranješević, Kristina Mojović

Kratak opis projekta (do 500 karaktera sa razmacima):

Projekat okuplja edukatore nastavnika, psihologe, neuronaučnike, nastavnike i ostale praktičare iz Srbije, Estonije, Portugala i Španije. Cilj je unapređivanje kompetencija nastavnika za istraživanje sopstvene prakse, upotrebu savremenih tehnologija u nastavi i oslanjanje na strategije zasnovane na podacima pri svom nastavnom radu. To se postiže kreiranjem treninga za nastavnike, portala za razmenu nastavničkih praksi i materijala, kao i kreiranjem onlajn priručnika za nastavnike.

Link ka projektu (ako postoji):

https://illumine.upf.edu/pg/lds/about_illumine/main

 

Naziv projekta:

ISTRAŽIVANJE O DISCIPLINOVANJU DECE KOD KUĆE U SRBIJI

Godina/e realizacije:

2019 – u toku je

Status projekta:

Nacionalni

Rukovodilac projekta:

Oliver Tošković i Milica Pejović Milovančević

Ostali istraživači na projektu (opciono):

Institut za psihologiju: Ljiljana Lazarević, Ana Stojković, Marina Videnović

Institut za mentalno zdravlje: Roberto Grujičić, Vanja Mandić Maravić, Marija Mitković Vončina,Jelena Radosavljev Kirćanski,

Kratak opis projekta (do 500 karaktera sa razmacima):

Cilj istraživanja je da se ispita stav prema nasilnom disciplinovanju i praktikovanju nasilnog disciplinovanja među profesionalcima i na nacionalno reprezentativnom uzorku roditelja u Srbiji. Pored toga, planiramo da istražimo različite socio-demografske i psihološke korelate, kao i neke moguće ishode nasilnog disciplinovanja. 1186 roditelja i 234 profesionalaca je ispunilo upitnike o primeni i stavu prema disciplinskim merama, ali i upitnike ličnosti, afektivne vezanosti i patoloških simptoma.

Link ka projektu (ako postoji):

Projekat je u toku, link će postojati nakon objavljivanja izveštaja

 

Naziv projekta:

Praćenje i evaluacija tranzicionog modela za inkluziju dece starije od sedam i po godina u redovne osnovne škole (UNICEF)

Godina/e realizacije:

2019-2021

Status projekta:

Nacionalni

Rukovodilac projekta:

Dragica Pavlović Babić i Nataša Simić

Ostali istraživači na projektu (opciono):

Alekandar Baucal, Ljiljana Plazinić, Milana Rajić, Milica Vukelić, Olja Jovanović Milanović, Tinde Kovač Cerović

Kratak opis projekta (do 1000 karaktera sa razmacima):

Cilj projekta je da se prate i evaluairaju promene u redovnim školama i u školi Branko Pešić nastale pod uticajem intervencija usmerenih na pripremu dece starije od sedam i po godina, a mlađe od 15 godina za prelazak iz škole Branko Pešić u redovne osnovne škole i na njihovu uspešnu inkluziju.

Link ka projektu (ako postoji):

/

 

Naziv projekta:

OECD/PISA

Godina/e realizacije:

2001-2019, 5 projektnih ciklusa

Status projekta:

Međunarodni

Rukovodilac projekta:

Dragica Pavlović Babić

Ostali istraživači na projektu (opciono):

 

Kratak opis projekta (do 500 karaktera sa razmacima):

Međunarodni program za procenu obrazovnih postignuća (OECD/PISA) ispituje da li su učenici uzrasta 15 godina stekli znanja i veštine neophodne za dalje obrazovanje, profesionalni razvoj i odgovorno učešće u civilnom društvu. Postignuće se procenjuje u oblasti čitalačke, matematičke i naučne pismenosti. Nalazi daju uvid u kvalitet obrazovanja i pokazuju u kojoj meri obrazovni sistem podstiče razvoj ključnih kompetencija. Uzorak čini oko 200 srednjih škola i preko 5000 učenika po ciklusu.

Link ka projektu (ako postoji):

http://pisa.rs/

 

Naziv projekta:

„Hraniteljstvo i dobrobit adolescenata: istraživanje za unapređenje politika i praksi“ (UNICEF)

Godina/e realizacije:

2018 – 2019

Status projekta:

Nacionalni

Rukovodilac projekta:

Zora Krnjaić

Ostali istraživači na projektu (opciono):

Zora Krnjaić, Marina Videnović, Milana Rajić, Olga Marković

Kratak opis projekta (do 1000 karaktera sa razmacima):

Ovo istraživanje, sprovedeno u saradnji sa UNICEF-om i Centrom za istraživanja u socijalnoj politici i socijalnom radu Fakulteta političkih nauka, imalo je za cilj sticanje znanja o dobrobiti adolescenta, naročito adolescenata na porodičnom smeštaju u Srbiji. Institut je sproveo kvantitaivni deo istraživanja sa učenicima u osnovnim i srednjim školama, izabranim u sredinama u kojima ima najviše dece na porodičnom smeštaju, i stručnim saradnicima tih škola. Na osnovu ovih i rezultata kvalitativnog dela studije, formulisane su preporuke za izgradnju i unapređivanje relevantih politika, a pre svega, sistema socijalne zaštite i obrazovanja ove specifične grupe  adolescenata.

 

Link ka projektu (ako postoji):

https://www.unicef.org/serbia/publikacije/hraniteljstvo-i-dobrobit-adolescenata

 

Naziv projekta:

Ka sprečavanju ranih brakova (UNICEF)

Godina/e realizacije:

2017-2021

Status projekta:

Nacionalni

Rukovodilac projekta:

Dr Marina Videnović

Ostali istraživači na projektu (opciono):

Dr Zora Krnjaić, dr Ivana Stepanović Ilić, prof. dr Ksenija Krstić, dr Olivera Jovanović, dr Ivan Đorđević: Etnografski institut, MA Katarina Mitić

Kratak opis projekta (do 500 karaktera sa razmacima):

Dečijim brakom se smatra stupanje u fromalnu ili nefromalnu bračnu zajednicu u kojem jedan od   partnera nije punoletan. U Srbiji i dečiji brak predstavlja čestu praksu među romskim stanovništvom, i to naročito devojčicama. Cilj istraživanja sprovedenog u ovoj projektu je bio da se ispita dinamika nastanka ranih brakova, relevantni faktori rizika i proceni  relativan doprinos pilotiranog interventnog programa usmerenog ka promena u normama, stavovima  i ponašanjima. Studija je organizovana kao kvantitativno longitudinalno istraživanje sa ponovljenim merenjem. Prvo istraživanje bilo je sprovedeno 2018 godine, a drugo 2020. godine.

Link ka projektu (ako postoji):

 

 

Naziv projekta:

SunStAR Supporting University Students at Risk of Dropping out

Godina/e realizacije:

2017-2020.

Status projekta:

Međunarodni

Rukovodilac projekta:

dr Ivana Stepanović Ilić

Ostali istraživači na projektu (opciono):

Dr Marina Videnović, dr Oliver Tošković, dr Ksenija Krstić

Kratak opis projekta (do 500 karaktera sa razmacima):

Cilj projekta je izrada elektornske platforme namenjene studentima pod rizikom o odsutajanja od studija. Konstruisan je Instrument za samosagledavanje (SRT – Self-reflection tool), nakon čijeg popunjavanja studenti dobijaju specifičan fidbek i bivaju upućeni na neki od 6 modula za trening: Motivacija, Rezilijentnost, Socijalno umrežavanje, Samoregulisanjo učenje, Upravljanje Karijerom i Šta ako (za one koji su doneli odluku da odustanu). Moduli su razvijeni na osnovu savremenih modela o uzorcima osipanja i teorija elektronskog učenja.

Link ka projektu (ako postoji):

Supporting UNiversity STudents At Risk of dropping out

 

Naziv projekta:

STUDIJA NEGATIVNIH ISKUSTAVA U DETINJSTVU (ACE STUDIJA)

Godina/e realizacije:

2017 – 2019

Status projekta:

Nacionalni      

Rukovodilac projekta:

Oliver Tošković i Milica Pejović Milovančević

Ostali istraživači na projektu (opciono):

Institut za psihologiju: Ljiljana Lazarević, Ana Stojković, Marina Videnović

Institut za mentalno zdravlje: Milutin Kostić, Vanja Mandić Maravić, Marija Mitković Vončina,Jelena Radosavljev Kirćanski,

Kratak opis projekta (do 500 karaktera sa razmacima):

ACE studija podrazumeva utvrđivanje rasprostranjenosti nepovoljnih iskustava, koja su povezana sa budućim zdravstvenim i problemima u društvenom funkcionisanju. Ispitano je 2792 osoba iz R. Srbije, uzrasta od 18 do 65 godina, odabranih metodom slučajnog koraka. Pored ACE upitnika koji se odnose na zastupljenost nepovoljnih iskustava, rizičnih ponašanja i zdravstvenih problema, zadavani su i upitnici crta ličnosti (HEXACO, DELTA), patoloških simptoma (TSC-40) i afektivne vezanosti (ECR-R).

Link ka projektu (ako postoji):

https://www.unicef.org/serbia/en/reports/adverse-childhood-experiences-ace-study

 

Naziv projekta:

STANDARDIZACIJA INSTRUMENTA ZA SKRINING RAZVOJA MALE DECE (Open Society Foundation, UNICEF)

Godina/e realizacije:

2017-2019

Status projekta:

 Međunarodni

Rukovodilac projekta:

Dr Marina Videnović (rukovodilac istraživačkog dela projekta)

Ostali istraživači na projektu (opciono):

Dr Ksenija Krstić, dr Ivana Stepanović-Ilić, dr Ivana Mihić (Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu), MA Milana Rajić, Prim. mr sc.med. Dragana Lozanović (Udruženje pedijatara Srbije), Prim. mr sc.med. Ljiljana Sokal Jovanović (Udruženje pedijatara Srbije), Prim. mr sc.med. Marica Milidrag (Udruženje pedijatara Srbije), Prof. dr Radovan Bogdanović (Udruženje pedijatara Srbije), Gabrijela Smiljanić, dipl. statističar (Udruženje pedijatara Srbije)

Kratak opis projekta (do 500 karaktera sa razmacima):

Cilj projekta je bio standardizacija ASQ-3 instrumenta koji se koristi za identifikaciju dece koja možda kasne u razvoju i kojoj je potrebna detaljnija procena. Baterija instrumenata ima 20 upitnika za uzraste 1 – 66 meseci. Svaki upitnik sadrži 30 stavki u oblastima: komunikacija, gruba motorika, fina motorika, rešavanje problema i lične-socijane veštine. Obimna istraživanja su potvrdila dobre metrijske karakteristike ASQ-3. Projekat je omogućio standardizaciju ovog instrumenta, kreiranje normi kao i proveru metrijskih karakteristike srpske verzije Uzrasti i razvoj dece.

Link ka projektu (ako postoji):

https://www.unicef.org/serbia/medija-centar/vesti/uvodjenje-upitnika-za-skrining-razvoja-dece

 

Naziv projekta:

Development of e-learning materials

Godina/e realizacije:

2017-2018

Status projekta:

Međunarodni

Rukovodilac projekta:

dr Ivana Stepanović Ilić

Ostali istraživači na projektu (opciono):

dr Marina Videnović, Kristina Mojović

Kratak opis projekta (do 500 karaktera sa razmacima):

Izrađen je kurikulum za obuku studenata o klasičnim i elektosnkim udžbenicima. Istraživači i studenti su sa urednicima izdavačke kuće Kreativni centar izradili zadatke za elektronsku proveru znanja učenika II i IV razreda osnovne škole i sproveli istraživanje sa ciljem poređenja učeničkih postignuća na klasičnim i elektronskim testovima. Realizovana je studijska poseta švajcarskom izdavaču udžbenika Lehrmittelverlag u cilju razmene iskustva u izradi elektronskih materijala za učenje.  

Link (ako postoji):

 

 

Naziv projekta:

Monitoring and Evaluation of Youth Employment Promotion Project (YEP)

Godina/e realizacije:

2015-2016

Status projekta:

Međunarodni

Rukovodilac projekta:

Dr Ivana Stepanović Ilić

Ostali istraživači na projektu (opciono):

dr Marina Videnović, dr Zlatko Bodrožić

Kratak opis projekta (do 500 karaktera sa razmacima):

Projekat se bavi evaluacijom GIZovog projekta Youth Employment Promotion Project na nekoliko različitih lokacija u Srbiji. Kombinujući kvantitativne i kvalitativne tehnike ispitani su mladi, predstavnci nevladinog sektora kao i drugi učesnici projekta.

Link (ako postoji):

 

 

Naziv projekta:

Obrazovanje za inkluziju Roma u Srbiji: Razumevanje i procena interkulturalne osetljivosti nastavnika u Srbiji

Godina/e realizacije:

2014–2016

Status projekta:

Međunarodni

Rukovodilac projekta:

Danijela Petrović

Ostali istraživači na projektu (opciono):

Blagica Zlatković, Tijana Jokić, Bojana Dimitrijević, Milica Erić, Dragan Vesić

Kratak opis projekta (do 500 karaktera sa razmacima):

Ovaj projekat realizovan je u saradnji sa Institutom za međunarodnu saradnju u obrazovanju, Univerziteta za obrazovanje nastavnika u Cugu (Centralna Švajcarska) i Učiteljskim fakultetom u Vranju. Cilj je bio da se ispitaju stavovi nastavnika prema etničkim manjinama (sa fokusom na romsku etničku manjinu) i da se utvrdi njihova povezanost sa interkulturalnom osetljivošću. Krajnji cilj je bio da se razultati istraživanja i zaključci iskoriste za definisanje preporuka za unapređenje efikasnosti sistema inicijalnog i celoživotnog obrazovanja nastavnika.

Link ka projektu (ako postoji):

https://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-und-kultur/phzg/university-of-teacher-education-zug/research-and-development/izb-international-cooperation/projects/serbian-education-for-roma-inclusion

 

Naziv projekta:

Analiza faktora koji utiču na osipanje iz osnovnog i srednjeg obrazovanja (UNICEF)

Godina/e realizacije:

2013/14

Status projekta:

Nacionalni 

Rukovodilac projekta:

Ksenija Krstić

Ostali istraživači na projektu (opciono):

Ivana Stepanović Ilić, Marina Videnović, Nataša Simić, Ljiljana B. Lazarević, Dragica Pavlović Babić, Olga Marković

Kratak opis projekta (do 500 karaktera sa razmacima):

U saradnji sa UNICEF-om, ova studija imala je za cilj analizu i identifikaciju socijalnih, školskih, porodičnih i individualnih faktora koji utiču na osipanje iz osnovnog i srednjeg obrazovanja. Urađeno je terensko istraživanje, primenom kvantitativne i kvalitativne metodologije u 14 osnovnih i 13 srednjih škola i sa predstavnicima relevantnih institucija. Na osnovu rezultata ove studije nastale su preporuke za sve relevantne aktere u obrazovnom sistemu, a projekat je poslužio i kao osnova za razvoj modela prevencije u okviru UNICEF projekta „Sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema Republike Srbije”

Link ka projektu (ako postoji):

 

 

Naziv projekta:

Slike o interkulturalnom obrazovanju

Godina/e realizacije:

2011–2013

Status projekta:

Međunarodni

Rukovodilac projekta:

Danijela Petrović

Ostali istraživači na projektu (opciono):

Nataša Simić, Blagica Zlatković, Bojana Dimitrijević

Kratak opis projekta (do 500 karaktera sa razmacima):

Ovaj istraživački projekat implementiran je u saradnji sa Institutom za međunarodnu saradnju i obrazovanje (IZB), pri Univerzitetu za obrazovanje nastavnika centralne Švajcarske PHZ. Osnovni ciljevi projekta bili su da se istraže koncepcije interkulturnalnog obrazovanja budućih i aktuelnih nastavnika, njihova interkulturalna osetljivost, kao i načini na koje nastavnici rešavaju konflikt između kulturne heterogenosti i normativne funkcije škole. Kroz intervjue sa nastavnicima i analizu njihove interkulturalne osetljivosti procenjene upitnikom Intercultural Development Inventory utvrđeno je da nastavnici ovaj konflikt rešavaju na različite načine, u zavisnosti od nivoa interkulturalne osetljivosti. Ovi rezultati su potom korišćeni za kreiranje materijala za nastavnike i druge praktičare.

Link ka projektu (ako postoji):

https://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-und-kultur/phzg/university-of-teacher-education-zug/research-and-development/izb-international-cooperation/projects/copy2_of_images-of-intercultural-education

 

Naziv projekta:

Aktivacija mladih za izlazak iz nepovoljnih životnih okolnosti

Godina/e realizacije:

2011, oktobar – 2013, april

Status projekta:

Međunarodni

Rukovodilac projekta:

Dragica Pavlović Babić

Ostali istraživači na projektu (opciono):

Aleksandar Baucal

Kratak opis projekta (do 500 karaktera sa razmacima):

Projekat je pokrenula Vlada Republike Srbije, a realizovao se u Srbiji, Austriji, Mađarskoj i Hrvatskoj. Aktivnosti su usredsređene na pripremu mladih bez roditeljskog staranja za samostalan život jačanjem veština i podsticanjem društvene aktivacije. Identifikovane su prepreke za njihovo aktivno učešće u obrazovnom sistemu ili na tržištu rada. Projekat se fokusirao na jačanje partnerstva između ministarstava, državnih organa, lokalnih samouprava i nevladinih organizacija.

Link ka projektu (ako postoji):

http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/en/adult-life-entry-network/

http://familia.org.rs/aktivacija-mladih-za-izlazak-iz-nepovoljnih-zivotnih-okolnosti/

 

Naziv projekta:

Jačanje struktura za osnaživanje i participaciju mladih u Srbiji

Godina/e realizacije:

2011-2012

Status projekta:

Nacionalni

Rukovodilac projekta:

Dragica Pavlović Babić

Ostali istraživači na projektu (opciono):

Zora Krnjaić

Kratak opis projekta (do 500 karaktera sa razmacima):

Osnovna projektna aktivnost je evaluacija programa za razvoj i decentralizaciju omladinske politike koje je realizovao Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Prikupljene su informacije o prilagođenosti programa potrebama korisnika,kao što je  zadovoljstvo razvijenim i primenjenim programima, kao i sticanjem znanja o održivosti ovih programa i usluga. Ispitanici su korisnici ovih programa starosti od 15 do 30 godina, lokalni koordinatori kancelarija za mlade i članovi Saveta za mlade.

Link ka projektu (ako postoji):

 

 

Naziv projekta:

Nacionalni okvir za standarde ranog razvoja i učenja u Srbiji (ELDS), Institut za  psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Podržano od strane UNICEF-a.

Godina/e realizacije:

2009-2012

Status projekta:

Nacionalni

Rukovodilac projekta:

Aleksandar Baucal

Ostali istraživači na projektu (opciono):

Ana Pešikan, Slobodanka Antić, Dragana Pavlović-Breneselović, Živka Krnjaja, Ivana Stepanović, Marina Videnović, Nataša Hanak, Aleksandar Dimitrijević, Darinka Anđelković, Snežana Nikolić,  Dragica Pavlović-Babić, Olja Marković

Kratak opis projekta (do 1000 karaktera sa razmacima):

Formulisanje standarda za rani razvoj i učenje koji mogu da posluže kao osnova za razvoj budućih politika, mera i aktivnosti koje bi bile usmerene na obezbeđivanje kvalitetne sredine za rani razvoj i učenje dece u Srbiji.

Link ka projektu (ako postoji):

 

 

Naziv projekta:

Kultura kritičkog mišljenja

Godina/e realizacije:

1999-2011

Status projekta:

Nacionalni

Rukovodilac projekta:

Dr Dijana Plut, dr Dragica Pavlović Babić i dr Ivana Stepanović Ilić

Ostali istraživači na projektu (opciono):

dr Jelena Pešič, dr Zora Krnjaić

Kratak opis projekta (do 500 karaktera sa razmacima):

Projekat se bavi konceptualizacijom kritičkog mišljenja i izradom scenarija za časove kritičkog mišljenja usmerene na podstocanje ove specifičnih veština kritičkog mišljenja tokom nastavnog procesa u oblasti društvenih predemta za učenike srednjih škola: srpski jezik i književnost, sociologija, psihologija, istorija i filozofija.

Link ka projektu (ako postoji):